Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

اصطلاحات فقهی

جاهل قاصر و مقصر چیست؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی اصطلاحات فقهی: در مطلب قبلی اینکه "احتیاط واجب و مستحب چیست" توضیح دادیم و در این مطلب قصد داریم به بررسی اصطلاح جاهل قاصر و مقصر بپردازیم. جاهل قاصر جاهل قاصر یعنی چه؟ تعریف کنید. جاهل قاصر، به مکلفی گفته می‌شود که توانایی

احتیاط واجب و مستحب چیست؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در ادامه بررسی اصطلاحات فقهی در این نوشته قصد دارم توضیح بدم که احتیاط واجب و مستحب چیست؟ و اینکه فرق و تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب در چیست؟ آیا میتوان به آن عمل نکرد؟ با ذکر چند مثال و تعریف کامل؛ پس تا انتها با ما همراه باشید.