تلاوت قرآنمنتخب سردبیر

دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سوره

برای شما کاربران گرامی کامل ترین مجموعه دانلود ترتیل کل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت عالی و به تفکیک جزء به جزء و به تفکیک سوره به سوره و بصورت تکی و بصورت یکجا قرار داده ایم که در ادامه می توانید فایل های صوتی آن را دانلود کنید.

دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سوره

دانلود ترتیل استاد پرهیزگار با کیفیت عالی به تفکیک سوره بصورت تکی و بصورت یکجا

 1. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حمد (165.11 KB)
 2. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره بقره (29.95 MB)
 3. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره آل عمران (19.25 MB)
 4. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نساء (20.22 MB)
 5. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مائده (14.02 MB)
 6. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انعام (14.38 MB)
 7. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره اعراف (16.78 MB)
 8. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انفال (6.25 MB)
 9. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره توبه (12.89 MB)
 10. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره یونس (8.4 MB)
 11. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره هود (9.56 MB)
 12. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره یوسف (7.74 MB)
 13. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره رعد (3.83 MB)
 14. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ابراهیم (3.9 MB)
 15. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حجر (3.02 MB)
 16. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نحل (8.44 MB)
 17. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره اسراء (7.12 MB)
 18. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره کهف (7.4 MB)
 19. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مریم (4.31 MB)
 20. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره طه (5.67 MB)
 21. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انبیاء (5.55 MB)
 22. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حج (5.73 MB)
 23. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مومنون (4.88 MB)
 24. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نور (6.14 MB)
 25. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فرقان (4.24 MB)
 26. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره شعراء (6.47 MB)
 27. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نمل (5.59 MB)
 28. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قصص (6.69 MB)
 29. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره عنکبوت (4.66 MB)
 30. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره روم (3.98 MB)
 31. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره لقمان (2.53 MB)
 32. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره سجده (1.89 MB)
 33. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره احزاب (6.31 MB)
 34. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره سبا (3.99 MB)
 35. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فاطر (3.48 MB)
 36. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره یس (3.43 MB)
 37. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره صافات (3.8 MB)
 38. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ص (3.08 MB)
 39. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره زمر (5.33 MB)
 40. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره غافر (5.62 MB)
 41. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فصلت (4.03 MB)
 42. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره شوری (3.82 MB)
 43. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره زخرف (3.88 MB)
 44. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره دخان (1.66 MB)
 45. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره جاثیه (2.06 MB)
 46. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره احقاف (2.73 MB)
 47. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره محمد (2.35 MB)
 48. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فتح (2.41 MB)
 49. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حجرات (1.61 MB)
 50. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ق (1.54 MB)
 51. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ذاریات (1.69 MB)
 52. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره طور (1.51 MB)
 53. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نجم (1.75 MB)
 54. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قمر (1.62 MB)
 55. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره الرحمن (1.91 MB)
 56. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره واقعه (1.93 MB)
 57. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حدید (2.52 MB)
 58. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مجادله (2.28 MB)
 59. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره حشر (2.01 MB)
 60. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ممتحنه (1.62 MB)
 61. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره صف (957.97 KB)
 62. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره جمعه (744.6 KB)
 63. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره منافقون (798.99 KB)
 64. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره تغابن (1.01 MB)
 65. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره طلاق (1.33 MB)
 66. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره تحریم (1.19 MB)
 67. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ملک (1.51 MB)
 68. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قلم (1.53 MB)
 69. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره الحاقه (1.28 MB)
 70. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره معارج (1.06 MB)
 71. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نوح (1014.49 KB)
 72. پدانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره جن (1.19 MB)
 73. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مزمل (938.17 KB)
 74. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مدثر (1.2 MB)
 75. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قیامه (716.13 KB)
 76. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انسان (1.16 MB)
 77. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مرسلات (958.68 KB)
 78. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نبا (904.9 KB)
 79. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نازعات (911.24 KB)
 80. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره عبس (738.79 KB)
 81. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره تکویر (500.31 KB)
 82. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انفطار (392.16 KB)
 83. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مطففین (827.46 KB)
 84. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انشقاق (537.25 KB)
 85. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره بروج (539.3 KB)
 86. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره الطارق (354.7 KB)
 87. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره الأعلى (388.27 KB)
 88. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره غاشیه (490.83 KB)
 89. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فجر (725.73 KB)
 90. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره بلد (418.79 KB)
 91. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره شمس (309.71 KB)
 92. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره لیل (402.66 KB)
 93. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ضحى (232.87 KB)
 94. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره انشراح (137.15 KB)
 95. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره التین (184.7 KB)
 96. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره علق (571.44 KB)
 97. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قدر (150.01 KB)
 98. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره بینه (461.33 KB)
 99. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره زلزال (212.56 KB)
 100. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره العادیات (231.75 KB)
 101. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره القارعه (232.56 KB)
 102. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره تکاثر (181.13 KB)
 103. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره العصر (90.13 KB)
 104. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره همزه (182.25 KB)
 105. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فیل (133.58 KB)
 106. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره قریش (120.83 KB)
 107. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ماعون (161.04 KB)
 108. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره کوثر (72.13 KB)
 109. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره کافرون (138.18 KB)
 110. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره نصر (113.58 KB)
 111. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره مسد (122.46 KB)
 112. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره اخلاص (74.13 KB)
 113. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره فلق (111.95 KB)
 114. دانلود ترتیل قرآن کریم - دانلود ترتیل کل قرآن استاد پرهیزگار به تفکیک جزء و سورهسوره ناس (163.79 KB)

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار با کیفیت عالی به تفکیک جزء

 1. دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء اول با کیفیت عالی (11.74 MB)
 2.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوم با کیفیت عالی  (13.14 MB)
 3.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سوم  با کیفیت عالی (13.73 MB)
 4.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهارم  با کیفیت عالی (14.18 MB)
 5.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پنجم  با کیفیت عالی (13.83 MB)
 6.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء ششم  با کیفیت عالی (12.93 MB)
 7.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفتم  با کیفیت عالی (13.21 MB)
 8.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هشتم  با کیفیت عالی (12.43 MB)
 9.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نهم  با کیفیت عالی (12.65 MB)
 10.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دهم  با کیفیت عالی (12.83 MB)
 11.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء یازدهم  با کیفیت عالی (12.22 MB)
 12.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء دوازدهم  با کیفیت عالی (13.15 MB)
 13.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سیزدهم  با کیفیت عالی (11.56 MB)
 14.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء چهاردهم  با کیفیت عالی (11.43 MB)
 15.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء پانزدهم  با کیفیت عالی (12.47 MB)
 16.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء شانزدهم  با کیفیت عالی (12 MB)
 17.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هفدهم  با کیفیت عالی (11.27 MB)
 18.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء هجدهم  با کیفیت عالی (12.24 MB)
 19.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء نوزدهم  با کیفیت عالی (12.7 MB)
 20.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیستم  با کیفیت عالی (12.03 MB)
 21.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و یکم  با کیفیت عالی (12.4 MB)
 22.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و دوم  با کیفیت عالی (12.51 MB)
 23.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و سوم  با کیفیت عالی (11.27 MB)
 24.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و چهارم  با کیفیت عالی (12.33 MB)
 25.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و پنجم  با کیفیت عالی (12.05 MB)
 26.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و ششم  با کیفیت عالی (11.32 MB)
 27.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هفتم  با کیفیت عالی (12.2 MB)
 28.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و هشتم  با کیفیت عالی (11.99 MB)
 29.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء بیست و نهم  با کیفیت عالی (12.43 MB)
 30.  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار جزء سی ام  با کیفیت عالی (12.39 MB)

معرفی استاد پرهیزگار

استاد شهریار پرهیزکار (زاده ۱۳۴۳ش)، قاری ممتاز ایرانی و شیعه در سطح بین‌المللی و حافظ کل قرآن است. پرهیزکار از سال ۱۳۶۲ش در مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت و در رشته‌های حفظ و قرائت قرآن، به ترتیب رتبه اول و سوم را کسب کرد. او همچنین در مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت شرکت کرد و در کشورهای مختلفی از جمله عربستانسعودی، تانزانیا، اتریش، مالزی و لبنان، برای اجرای برنامه‌های قرآنی حضور یافت. شهرت او بیشتر در زمینه قرائت قرآن کریم است. ضبط یک دوره ترتیل قرآن کریم در سال ۱۳۶۴ش، تالیف کتاب «چگونه قرآن را حفظ کنیم؟» و راه‌اندازی موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین به همراه محمد حاج‌ابوالقاسم و محمدرضا شهیدی‌پور، بخشی از اقدامات قرآنی اوست. شهریار پرهیزکار علت اصلی علاقه خود به قرآن کریم را شنیدن تلاوت‌های زیبا دانسته و می‌گوید: اگر صوت زیبا و دلنشین نبود، انگیزه نداشتم به طرف قرآن بروم. حداقل در آن سن کودکی انگیزه‌ای نداشتم. الان ده‌ها قاری قرآن را می‌شناسم که فقط با شنیدن یک نوار قرآن، به سراغ قرائت قرآن رفته‌اند.
4.6/5 - (146 امتیاز)

‫20 نظرها

 1. سلام علیکم خداقوت
  اولین بار هست که سایت شما رو مشاهده کردم خیلی عالی و کاربردیه خدا اجرتون بده هر فعالیتی که انجام میدهیم و از سایت شما بهره میبریم حتما شما هم در اجرش سهیم هستید

  1. سلام دوست عزیز، خدا رو شکر که سایت برای شما مفید بوده است، دعای شما بالاترین اجر برای ماست.

 2. سلام. خیلی ممنونم و تشکر می کنم که قرائت استاد پرهیزگار را رایگان در اختیار ما قرار دادید. ان شاء الله خدا استاد رو حفظ کنه, و به شما مدیر محترم این سایت اجر بده که زحمت کشیدید.

  1. سلام دوست عزیز، ممنون از لطف شما ان شاء الله صوت بقیه قرایان رو نیز بزودی قرار می دهیم.

 3. سلام خیلی ممنون عالی بود ما برای روح و جسم مون به خواندن و شنیدن قرآن نیاز داریم.
  برای این زحمت شما سپاس گذارم.

  1. سلام، خواهش می کنم، ان شاء الله بزودی صوت دیگر قاریان مشهور را نیز اضافه می کنیم.

 4. خیلی عالیه دستتون درد نکنه ان شاء الله هر چی می خواهید خدا بهتون بده

  1. سلام دوست عزیر کیفیت تمام قرائت ها عالیه شما می توانید دانلود کنید و بشنوید و لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا