تاریخ و سیره

جدول ساعات سعد و نحس امروز شنبه 5 خرداد 1403

ساعات سعد و نحس امروز و فردا شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ با جدول

جدول ساعات سعد و نحس امروز - جدول ساعات سعد و نحس امروز شنبه 5 خرداد 1403

ما برای شما کرابران محترم جدول ساعات سعد و نحس امروز شنبه 5 خرداد 1403 را آماده کرده ایم.

کلیه محاسبات براساس آموزه های کتاب مجربات قاطع و مجربات باقر نوشته استاد عزیز، جناب آقای محمدباقر ساعدی انجام شده است و تحت نظارت و تایید ایشان می باشد.

در اسلام سعد و نحس بعضی ایام پذیرفته شده است. به خاطر وقایعی که در آن اتفاق افتاده و به این وسیله مردم به وقایع گذشته توجه کنند و درس‌ها و عبرت‌ها از آن بگیرند و برای دفع آن به خدا توسل جسته و از او مدد جویند و از مجازات و مکافات اعمال خویش غافل نباشد.

روش اول (مجربات قاطع)

ردیفروز هفتهاز ساعتتا ساعتساعت فلکیسعد / نحس
1جمعه۱۴۰۳-۰۳-۰۴ ۲۳:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۰:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
2شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۰:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۱:۳۱:۰۰شمس سعد
3شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۱:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۲:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
4شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۲:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۳:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
5شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۳:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۴:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
6شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۴:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۵:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
7شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۵:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۶:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
8شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۶:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۷:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
9شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۷:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۸:۳۱:۰۰شمس سعد
10شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۸:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۹:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
11شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۹:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۰:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
12شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۰:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۱:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
13شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۱:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۲:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
14شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۲:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۳:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
15شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۳:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۴:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
16شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۴:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۵:۳۱:۰۰شمس سعد
17شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۵:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۶:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر
18شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۶:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۷:۳۱:۰۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
19شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۷:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۸:۳۱:۰۰قمر تابع (براساس موقعیت)
20شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۸:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۳۱:۰۰زحل نحس اکبر
21شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۰:۳۱:۰۰مشتری سعد اکبر
22شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۰:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۱:۳۱:۰۰مریخ نحس اصغر
23شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۱:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۲:۳۱:۰۰شمس سعد
24شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۲:۳۱:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۳:۳۱:۰۰زهره سعد اصغر

روش دوم (روش مرسوم، مجربات باقر)

  ردیفروز هفتهروز / شباز ساعتتا ساعتساعت فلکیسعد / نحس
  1شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۴:۵۳:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۶:۰۴:۲۵زحل نحس اکبر
  2شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۶:۰۴:۲۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۷:۱۵:۵۰مشتری سعد اکبر
  3شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۷:۱۵:۵۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۸:۲۷:۱۵مریخ نحس اصغر
  4شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۸:۲۷:۱۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۹:۳۸:۴۰شمس سعد
  5شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۰۹:۳۸:۴۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۰:۰۵زهره سعد اصغر
  6شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۰:۰۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۲:۰۱:۳۰عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
  7شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۲:۰۱:۳۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۳:۱۲:۵۵قمر تابع (براساس موقعیت)
  8شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۳:۱۲:۵۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۴:۲۴:۲۰زحل نحس اکبر
  9شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۴:۲۴:۲۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۵:۳۵:۴۵مشتری سعد اکبر
  10شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۵:۳۵:۴۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۶:۴۷:۱۰مریخ نحس اصغر
  11شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۶:۴۷:۱۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۷:۵۸:۳۵شمس سعد
  12شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۷:۵۸:۳۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۱۰:۰۰زهره سعد اصغر
  13شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۱۰:۰۰۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۵۸:۰۳عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
  14شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۱۹:۵۸:۰۳۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۰:۴۶:۰۶قمر تابع (براساس موقعیت)
  15شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۰:۴۶:۰۶۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۱:۳۴:۰۹زحل نحس اکبر
  16شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۱:۳۴:۰۹۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۲:۲۲:۱۲مشتری سعد اکبر
  17شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۲:۲۲:۱۲۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۳:۱۰:۱۵مریخ نحس اصغر
  18شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۳:۱۰:۱۵۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۳:۵۸:۱۸شمس سعد
  19شنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۵ ۲۳:۵۸:۱۸۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۰:۴۶:۲۱زهره سعد اصغر
  20یکشنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۰:۴۶:۲۱۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۱:۳۴:۲۴عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
  21یکشنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۱:۳۴:۲۴۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۲:۲۲:۲۷قمر تابع (براساس موقعیت)
  22یکشنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۲:۲۲:۲۷۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۳:۱۰:۳۰زحل نحس اکبر
  23یکشنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۳:۱۰:۳۰۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۳:۵۸:۳۳مشتری سعد اکبر
  24یکشنبه۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۳:۵۸:۳۳۱۴۰۳-۰۳-۰۶ ۰۴:۴۶:۳۶مریخ نحس اصغر

  ساعات سعد و نحس امروز و فردا ۵ خرداد ۱۴۰۳ +‌ جدول

  3.5/5 - (2 امتیاز)

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا