Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

احکام آبها

احکام آب باران / تطهیر چیز نجس با آب باران

آب باران به آب حاصل از ریزش باران گفته می‌شود و احکام فقهی آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه آمده است. آب باران از اقسام آب مطلق است.این آب در حال بارش در حکم آب جاری است از این‌رو در برخورد با

آب مطلق و مضاف چیست؟

آب مطلق و مضاف : آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه به قدرى با گِل و مانند آن مخلوط شود، كه ديگر به آن آب نگويند؛ و غير اينها آب