Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

اعتقادات

چرا در اسلام زن نمی تواند چند شوهر داشته باشد؟!

سوال: چرا در اسلام زن نمیتواند چند شوهری داشته باشد؟ فلسفه حرام بودن چند همسری برای زن چیست؟ در ادامه 5 پاسخ کامل به این سوال داده شده است که 10 دقیقه وقت بگذارید و همه پاسخ ها را بخوانید، شاید یک