Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام جنابت

آیا جنب شدن در خواب روزه را باطل می‌کند؟

حکم جنب شدن روزه دار در خواب پرسش: من در ماه رمضان در حالی که خواب بودم جنب شدم حال سوالم این که آیا جنب شدن در خواب روزه را باطل میکند؟ آیا ارضا شدن در خواب روزه را باطل میکند؟ حکم جنب شدن در