احکام شرعی

آیا استفراغ روزه را باطل می‌کند؟

بعد از دیدن ویدیو حتما متن را بخوانید زیرا محتوای که در متن است در ویدیو نیست!

حکم استفراغ و قی کردن در حال روزه

قبل هر چیز باید توجه داشته باشید که در فقه به استفراغ کردن اصطلاح قی کردن استفاده می شود. و در هر کجا از متن از لفظ قی استفاده شده است همان استفراغ کردن است.

مبطلات روزه نه چیز است که یکی از آنها استفراغ یا در اصطلاح فقهی قی کردن عمدی است.
معیار در قى کردن، صدق عرفى است، به همان اندازه که بتوان نام قى کردن را بر آن گذاشت.
قى کردن عمدى اگرچه به سبب بیمارى و مانند آن؛ مثل نجات از مسمومیت و درمان بیمارى و … ناچار باشد. و یا در شب چیزى بخورد که مى‏داند به سبب خوردن آن، در روز بى اختیار قى مى‏کند. باید روزه خود را قضا کند.

اگر می ‏داند با آروغ زدن، چیزى بیرون مى‏آید، نباید عمداً آروغ بزند. و اگر احتمال دهد که از راه آروغ زدن چیزى بیرون مى‏آید، باید از آروغ زدن خوددارى کند و اگر چنین کرد، روزه‏اش اشکال دارد.

اگر سهواً یا بى اختیار قى کند، روزه‏اش صحیح است.
مسأله: اگر در اثر آروغ زدن، بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید و بدون اختیار فرو رود، روزه‏اش صحیح است.

در ادامه به تفکیک احکام قی کردن (استفراغ کردن) در حال روزه و در ماه رمضان را طبق نظر مراجع عظام تقلید حضرات آیات عظام خامنه ای ، مکارم شیرازی، سیستانی و وحید خراسانی ذکر می کنیم که در ادامه می توانید بخوانید.

احکام روزه - آیا استفراغ روزه را باطل می‌کند؟

احکام قی کردن طبق نظر امام خمینی (ره)

مساله 1646 : هرگاه روزه‌دار عمدا قى کند – اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد – روزه‌اش باطل مى‌شود، ولى اگر سهوا يا بى‌اختيار قى کند، اشکال ندارد.

مساله 1647 : اگر در شب چيزى بخورد که مى‌داند به واسطه خوردن آن در روز بى‌اختيار قى مى‌کند، احتياط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نمايد.

مساله 1648 : اگر روزه‌دار بتواند از قى کردن خوددارى کند، چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد.

مساله 1649 : اگر مگس در گلوى روزه‌دار برود، چنانچه به قدرى پايين رود که به فرو بردن آن خوردن نمى‌گويند، لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است، واگر به اين مقدار پايين نرود، بايد آن را بيرون آورد، اگرچه موجب شود که قى کند و روزه‌اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه‌اش باطل مى‌شود، و بنابر احتياط واجب بايد کفاره جمع بدهد.

مساله 1650 : اگر سهوا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شکم يادش بيايد که روزه است، چنانچه به قدرى پايين رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمى‌گويند، لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است.

مساله 1651 : اگر يقين داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چيزى از گلو بيرون مى‌آيد، نبايد عمدا آروغ بزند، ولى اگر يقين نداشته باشد اشکال ندارد.

مساله 1652 : اگر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد آن را بيرون‌بريزد، و اگر بى اختيار فرو رود، روزه‌اش صحيح است.

حکم استفراغ در روزه طبق نظر آیت الله خامنه ای

طبق نظر مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای آیا استفراغ روزه را باطل میکند؟ حکم روزه بعد از استفراغ چیست؟ آیا استفراغ غیر عمدی روزه را باطل میکند؟

قی کردن عمدی
۱. هرگاه روزه‌دار عمداً قی (استفراغ) کند اگر چه به واسطه‌ی بیماری و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال ندارد.
۲. اگر در هنگام آروغ زدن، چیزی در دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بی‌اختیار فرو رود روزه‌اش صحیح است.

احکام روزه - آیا استفراغ روزه را باطل می‌کند؟

حکم استفراغ برای روزه دار طبق نظر آیت الله سیستانی

طبق نظر آیت الله سیستانی آیا استفراغ روزه را باطل میکند؟ حکم روزه بعد از استفراغ چیست؟ آیا استفراغ غیر عمدی روزه را باطل میکند؟
مسأله ۱۶۱۶ ـ هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند، اشکال ندارد.
مسأله ۱۶۱۷ ـ اگر در شب چیزی بخورد که میداند به واسطه خوردن آن، در روز بی‌اختیار قی میکند، روزه‌اش صحیح است.
مسأله ۱۶۱۸ ـ اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند، اگر به طبع خود حادث شده است، لازم نیست از آن جلوگیری کند.
مسأله ۱۶۱۹ ـ اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به مقداری فرو رفته باشد که به پائین دادن آن خوردن گفته نشود، لازم نیست آن را بیرون آورد، و روزه‌اش صحیح است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را بیرون آورد هرچند که این کار متوقف بر قی کردن باشد ـ مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر، یا مشقت زیادی داشته باشد ـ و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه‌اش باطل می‌شود.
مسأله ۱۶۲۰ ـ اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه به‌قدری پائین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.
مسأله ۱۶۲۱ ـ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون میآید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمداً آروغ بزند. ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
مسأله ۱۶۲۲ ـ اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد، و اگر بی‌اختیار فرو رود، روزه‌اش صحیح است.

آیا استفراع روزه را باطل میکند؟ طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی آیا استفراغ روزه را باطل میکند؟ حکم روزه بعد از استفراغ چیست؟ آیا استفراغ غیر عمدی روزه را باطل میکند؟

حکم استفراغ کردن روزه دار [قی کردن]
پرسش : چنانچه فرد روزه دار استفراغ نماید، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : قى کردن ( استفراغ) از روى عمد روزه را باطل مى ‏کند، هرچند براى نجات از مسمومیّت و درمان بیمارى و مانند آن باشد، ولى استفراغ کردن بدون اختیار یا از روى سهو روزه را باطل نمى ‏کند.
حکم روزه در صورت خوردن چیزی در شب که سبب استفراغ در روز می شود [قی کردن]
پرسش : چنانچه فرد روزه دار بداند اگر در شب چیزی بخورد که در روز سهوا استفراغ می کند، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر در شب چیزى بخورد که مى ‏داند در روز بى‏ اختیار قی مى ‏کند روزه باطل نمى ‏شود، ولى احتیاط مستحباین است که چنین کارى نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید.
حکم جلوگیری از استفراغ برای روزه دار [قی کردن]
پرسش : آیا لازم است فرد روزه دار خود را نگه داشته و از استفراغ جلوگیری نماید؟
پاسخ : واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود از استفراغ کردن خود دارى کند، ولى اگر ضرر و مشقّتى نداشته باشد بهتر است جلوگیرى کند.
حکم آروغ زدن روزه دار [قی کردن]
پرسش : چنانچه فرد روزه دار آروغ بزند، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه یقین دارد که به واسطه آروغ زدن چیزى از گلو بیرون مى ‏آید که به آن قى کردن مى گویند نباید عمداً آروغ بزند، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد و هر گاه بر اثر آروغ زدن بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر عمداً فرو ببرد روزه ‏اش باطل است، ولى اگر بى‏ اختیار فرو رود اشکالى ندارد.
حکم مسافرت با یقین به وقوع استفراغ [قی کردن]
پرسش : کسی که می داند اگر سفر کند استفراغ می کند چنانچه سفر برود حکم روزه اش چیست؟
پاسخ : سفر کردن مانعی ندارد.
حکم کفاره در صورت قی کردن عمدی [قی کردن]
پرسش : اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه، فقط قضا کافیست؟
پاسخ : اگر عمداً باشد علاوه بر قضا کفاره هم دارد.
حکم انجام کاری که سبب استفراغ سهوی می شود [قی کردن]
پرسش : بتازگى خداوند فرزندى به من عنایت کرده است، با توجّه به این که فرزند اوّل من است به هنگام شستن کهنه هایش حالت تهوّع و قى کردن به من دست مى‌دهد، و گاهى نیز قى مى‌کنم، اگر در حال روزه این حالت پیش آید چه حکمى دارد؟
پاسخ : در صورتى که عمدآ این کار را نکنید اشکالى ندارد.

آیا استفراغ یا قی کردن روزه را باطل میکند؟ طبق نظر آیت الله وحید خراسانی

طبق نظر آیت الله وحید خراسانی آیا استفراغ روزه را باطل میکند؟ حکم روزه بعد از استفراغ چیست؟ آیا استفراغ غیر عمدی روزه را باطل میکند؟

قی کردن روزه‏ دار عمداً یا سهواً
مسأله ۱۶۵۴ ـ هرگاه روزه دار عمداً قى کند ـ اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد ـ روزه اش باطل مى شود ، ولى اگر سهواً یا بى اختیار قى کند اشکال ندارد.
خوردن چیزی که مى‏داند به واسطه آن در روز بى اختیار قى مى‏کند
مسأله ۱۶۵۵ ـ اگر در شب چیزى بخورد که مى داند به واسطه خوردن آن ، در روز بى اختیار قى مى کند ، روزه اش باطل نمى شود ، و احتیاط مستحبّ آن است که روزه آن روز را قضا نماید.
روزه‏ داری که بتواند از قى کردن خوددارى کند
مسأله ۱۶۵۶ ـ اگر روزه دار بتواند از قى کردن خوددارى کند ، چنانچه براى او ضرر و مشقّت نداشته باشد ، باید خوددارى نماید.
رفتن مثلاً مگس در گلوى روزه ‏دار
مسأله ۱۶۵۷ ـ اگر مثلا مگس در گلوى روزه دار برود ، چنانچه ممکن باشد بدون قى کردن آن را بیرون بیاورد ، باید بیرون آورد ، و روزه او صحیح است ، ولى اگر ممکن نباشد ، چنانچه طورى باشد که به فرو دادنش خوردن صدق مى کند ، باید بیرون آورد هر چند به واسطه قى کردن باشد و روزه اش باطل است ، و اگر خوردن صدق نمى کند ، باید بیرون نیاورد و روزه اش صحیح است.
روزه داری که سهواً چیزى را فرو ببرد و از حلق گذشته باشد
مسأله ۱۶۵۸ ـ اگر سهواً چیزى را فرو ببرد و از حلق گذشته باشد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است ، بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح است.
آروغ زدن که یقین داشته باشد چیزى از گلو بیرون مى‏ آید
مسأله ۱۶۵۹ ـ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن ، چیزى از گلو بیرون مى آید ، بنابر احتیاط واجب نباید عمداً آروغ بزند ، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
آروغ بزند و چیزى در دهانش بیاید
مسأله ۱۶۶۰ ـ اگر آروغ بزند و چیزى در دهانش بیاید ، باید آن را بیرون بریزد ، و اگر بى اختیار فرو رود ، روزه اش صحیح است.

5/5 - (1 امتیاز)

یک نظر

  1. اينا هم كه يكيشون يه چيزي ميگه و بقيه از رو دستش همه رو كپي ميكنن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا