Ultimate magazine theme for WordPress.

نماز قضا چند رکعت است؟ نماز قضا مسافر چگونه است؟

پرسش: نماز قضا چند رکعت است؟ نماز قضای مسافر چگونه است؟ آیا می توان دو رکعتی خواند؟

بعد از دیدن ویدیو حتما متن را تا آخر بخوانید زیرا محتوای که در متن است در ویدیو نیست!

نماز قضا چند رکعت است

پرسش: نماز قضا چند رکعت است آیا میتوان نماز های قضا را دو رکعتی خواند؟ نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا که در سفر قضا شده است را باید چند رکعتی خواند؟ نمازقضا مسافر رکعت است؟ آیا می توان نماز قضا را در سفر خواند؟

نمازهای قضا را باید همانند موقعی که قضا شده است را بجا آورد یعنی اینکه اگر کسی نماز ظهر 4 رکعتی قضا دارد باید همان 4 رکعت را قضا کند ولی اگر مثلا در مسافرت بوده و قصد ده روز توقف در یکجا را نداشته و نمازش کسر بوده یعنی نماز ظهرش باید 2 رکعت می خوانده ولی نخوانده و قضا شده ، پس زمانی هم که میخواد نمازش را قضا کند باید 2 رکعت قضا کند چه در وطن باشد چه در سفر.
و بالعکس یعنی اگر شما مثلا نماز ظهر را در شهر و وطن خودتان قضا شود و در سفر قصد دارید نمازهای قضای خود را هم بخوانید با وجود اینکه نمازهای 4 رکعتی مسافر با شرایط کسر است یعنی باید 2 رکعتی خوانده شود ولی چون این نماز در وطن قضا شده است در سفر نیز باید به همان صورت یعنی چهار رکعتی خوانده شود.
نماز صبح و مغرب هم چون در وطن و سفر فرقی ندارد به همان 2 و 3 رکعتی قضا می شود.

بنابراین طبق حکم کلی باید نماز های قضا را همانند آن وقت و حالتی که قضا شده است را بجا بیاورد، قابل توجه اینکه نمازهای چهار رکعتی در سفری که قصد ماندن بمدت 10 روز در آنجا را ندارید بصورت کسر یعنی 2 رکعتی خوانده می شود پس اگر نماز های چهار کعتی شما در سفر قضا شد باید بعدا بصورت دو رکعتی خوانده شود.

نماز قضا چند رکعت است؟ نماز قضا مسافر چگونه است؟

برخی از مهمترین احکام نماز قضا

  • کسی که تعداد نمازهای قضا شده خود را نمی‌داند، چنانچه کمترین تعداد نمازی را که یقین دارد قضا شده بخواند، کفایت می‌کند.
  • نماز قضا را می‌توان در هر فرصتی خواند.
  • اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید قضای آن را بخواند.
  • نمازی که در زمان مسافرت قضا شده است، قضای آن نیز به صورت شکسته است. و اگر کسی نمازش در وطن قضا شده و می خواهد در مسافرت و سفر قضا کند باید بصورت کامل بخواند.
  • هر فرد باید نماز قضای نماز خود را بخواند و تا زمانی که زنده است، شخص دیگر نمی‌تواند قضای نماز وی را انجام دهد
9 دیدگاه ثبت شده؛ نظر شما چیه؟!