Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

احکام نگاه کردن

حکم دیدن عورت زن توسط مرد

حکم دیدن عورت زن توسط مرد چیست؟ آیا دیدن و نگاه به آلت تناسلی زن توسط مرد حرام است؟ آیا اگر عورت و آلت تناسلی زن یا مرد را در تصویر یا فیلم ببینیم چه حکمی دارد؟ ما در مطالب گذشته در بررسی

حکم شرعی نگاه به عورت همسر

حکم شرعی نگاه به عورت همسر چیست؟ آیا نگاه به آلت تناسلی و عورت همسر موقع آمیزش و نزدیکی مکروه است؟ آیا موجب کوری فرزند می شود؟در ادامه بررسی احکام نگاه کردن ، در مطلب قبلی به بررسی اینکه محدوده

حکم شرعی دیدن و نگاه کردن به عورت خود

حکم شرعی نگاه کردن به عورت خود چیست؟ آیا دیدن و نگاه کردن به آلت تناسلی خود حرام است؟ در ادامه پاسخ را بخوانید. حکم شرعی نگاه کردن به عورت خود نگاه کردن به عورت خود اشکالی ندارد و حرام نیست

عورت چیست؟ محدوده عورت زن و مرد کجاست؟

تعریف عورت پرسش :عورت به کدام قسمت از بدن گفته می شود؟آیت الله مکارم شیرازی :به آلت تناسلی و محل دفع مدفوع، عورت گفته می شود و احتیاط واجب آن است که فاصله بین این دو و مقداری از اطراف